امروز شنبه, 29 دی 1397 - Sat 01 19 2019

منو

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر که در ترم جاری درس سمینار اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویان گروه کامپیوتر که در ترم جاری درس سمینار اخذ نموده اندجهت تعیین موضوع سمینار در زمان مذکور به شرح زیر به واحد مراجعه نمایند بدیهی ست در صورت عدم حضور به موقع در جلسه درس مذکور برای دانشجویان غایب حذف خواهد شد.

1-دانشجویانی که درس سمینار با استاد آزاده السادات خدایی اخذ نموده اند روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه ساعت 9 صبح جهت تعیین موضوع به واحد مراجعه نمایند.

2-دانشجویانی که درس سمینار با استاد علیرضا عمو عابدینی اخذ نموده اند روز یکشنبه بیستم اسفند ماه ساعت 9 صبح جهت تعیین موضوع به واحد مراجعه نمایند.

3-دانشجویانی که درس سمینار با استاد احسان امینیان اخذ نموده اند روز یکشنبه بیستم اسفند ماه ساعت 10صبح جهت تعیین موضوع به واحد مراجعه نمایند.

امور کلاسها

داخلی 1024