امروز دوشنبه, 09 اسفند 1395 - Mon 02 27 2017

منو

مسعود هماپور-دکتری علوم و صنایع غذایی

دکتر مسعود هماپور 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات1378

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران 1383

دکتری علوم و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سوابق شغلی:

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده کشاورزی شهریار

مدرس و مدیر گروه دپارتمان صنایع غذایی آموزشگاه عالی آزاد پارسه

عضو کمیته تخصصی تالیف کتب وزارت آموزش و پرورش

داور جشنواره کتاب های رشد

تالیفات:

کتاب شیمی مواد غذایی-انتشارات پارسه 1391

کتاب تکنولوژی مواد غذایی-انتشارات پارسه-دو جلد 1391

کتاب زبان تخصصی صنایع غذایی-انتشارات پارسه.  1391

مقالات: 

بررسی ویزگی های فیزیکی و شیمیایی دو رقم زیتون زرد و روغنی در دو شهر شیراز و کازرون فارس (علمی پژوهشی) مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

“Chemical properties  of virgin olive oil from Iranian cultivars grown in Fadak and Gilvan regions”2014 ., GrasasyAceites

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 5 بهمن الی 10 بهمن 1395
  • شروع نیمسال: 13 بهمن ماه 1395
  • حذف و اضافه: 17 الی 19 بهمن ماه 1395
  • پایان نیمسال: 11 خرداد 1396
  • برگزاری امتحانات: 16 الی 31 خرداد 1396