امروز سه شنبه, 23 مهر 1398 - Tue 10 15 2019

منو

کمک هزینه تحصیلی ایثارگران

با توجه به بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کمک هزینه به ایثارگران در مقاطع مختلف ، دانشجویانی که دارای شرایط ذیل می باشند تا تاریخ 2/10/96 جهت ثبت نام ،مدارک ایثارگری و معرفی نامه خود را به امور دانشجویی تحویل نمایند.

1-رزمنده(هشت سال دفاع مقدس با 6 ماه حضور در جبهه)همسر و فرزندان

2-جانباز زیر 25% ،همسر و فرزندان

3- آزاده(کمتر از شش ماه سابقه اسارت ) همسر و فرزندان

لازم به ذکر است به علت ارسال آمار ثبت نام کنندگان به سازمان مرکزی ، درخواست های خارج از موعد مقرر ، مورد پذیرش و اقدام قرار نخواهند گرفت.