امروز دوشنبه, 30 دی 1398 - Mon 01 20 2020

منو

کارشناسی ارشد معماری

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی معماری : آقای دکتر علیرضا لرک

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مهندسی معماری: خانم غیاثوند

تعریف و اهداف

درادامه دوره کارشناسی مهندسی معماری که حصول کارآیی عمومی دراین رشته را هدف قرار می دهد، کارشناسی ارشد معماری بنحوی برنامه ریزی شده است که ارائه گرایش های تخصصی طراحی را امکانپذیر نماید. نیل به هدف فوق از طریق یک گروه 8 واحدی ازدروس تخصصی انتخابی و همچنین انعطاف برنامه در تعیین موضوع پروژه ها میسر شده است.

طول دوره آموزشی

 طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی طراحی معماری طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

 

واحدهای درسی

 

 

جهت دانلود چارت دروس با فرمت pdf اینجا کلیک کنید.