امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

مدیر گروه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه: خانم دکتر مریم مقدس 

کارشناس گروه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف :

دوره کارشناسی ارشد شیمی با گرایش تجزیه دوره ای است که دانشجویان با گذراندن مجموعه ای از دروس ابتکار لازم برای پژوهش و مهارت احراز مسئولیت های شغلی با توجه به کاربرد رشته شیمی تجزیه در زمینه های صنعت، تجارت، پزشکی، کشاورزی و کنترل آلودگی محیط زیست را کسب می نمایند. همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا رشته شیمی تجزیه وجود دارد.

طول دوره آموزشی:

طول دوره کارشناسی ارشد شیمی تجزیه طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

واحدهای درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

جدول آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

ردیف

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

کد درس

نام درس

توضیحات

نوع درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

تعداد ساعت

درس پیشنیاز

1

1

 

وصایای امام (ره)

کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها در دوره ی کارشناسی ارشد می باشند.

عمومی

1

1

0

32

ندارد

2

1

 

شیمی تجزیه پیشرفته

الزامی

اصلی و تخصصی

3

3

0

51

3

1

 

شیمی فیزیک پیشرفته

دانشجویان باید

6 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

اصلی

3

3

0

51

4

1

 

شیمی معدنی پیشرفته

اصلی

3

3

0

51

5

1

 

شیمی آلی پیشرفته

اصلی

3

3

0

51

6

2

 

الکتروشیمی تجزیه ای

دانشجویان باید

6 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

اصلی و تخصصی

3

2

1

68

بعد از ترم اول

7

2

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای(1)

اصلی و تخصصی

3

2

1

68

8

2

 

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی

اصلی و تخصصی

3

2

1

68

9

2

 

خوردگی فلزات

دانشجویان باید

6 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

تخصصی- اختیاری

3

3

0

51

10

2

 

مباحث نوین در شیمی تجزیه

تخصصی- اختیاری

3

3

0

51

11

2

 

تجزیه مقادیر بسیار کم

تخصصی- اختیاری

3

2

1

68

12

2

 

رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

تخصصی- اختیاری

2

2

0

34

13

2

 

کروماتوگرافی

تخصصی- اختیاری

2

2

0

34

14

2

 

کمپلکس ها در شیمی تجزیه

تخصصی- اختیاری

3

3

0

51

15

2

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای(2)

تخصصی- اختیاری

2

2

0

34

16

3

 

سمینار

 

الزامی

1

1

0

32

 

17

3

 

پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

18

4

 

ادامه پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

- جمع کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد 30 واحد به صورت 22 واحد درسی و 8 واحد پایان نامه در طول چهار نیمسال تحصیلی است.