امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پايان نامه 

دانشجوی عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمائید:

•عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد.

•دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

•موضوع پایان نامه تکراری نباشد.

•موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد.

•موضوع پایان نامه باید با  رشته  تحصیلی  و گرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشد.

•با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجویان لازم است نگارش  مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و به تحقیق بپردازند و موضوعی را انتخاب نمایند  که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

•دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد (برای دریافت کمک هزینه).

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید