امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017

منو

تصویب پروپوزال

مراحل تصویب پرپوزال به شرح زیر است:

الف ) تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه ( تصویب اولیه ) 

ب ) تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی واحد ( تصویب نهایی )

کمیته تحصیلات تکمیلی ، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پرپوزالهـا و صـــدور ابلاغیــه جهت استاد راهنما و مشاور و درخواستهای دانشجویان در خصوص تغییر عنوان پایان نامه  هر ماه برگزار می گردد. بدیــهی است  موضوع پرپوزال پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد قطعیت می یابد.

اعلام نتایج بررسی پرپوزالها در کمیته تخصصی گروه :

پس از طرح پرپوزالها در کمیته تخصصی گروه، نتیجه بررسی در صورتجلسه گروه تنظیم می گردد، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پرپوزال خود می بایست به کارشناس پژوهشی مربوطه مراجعه نمایند. 

 نتیجه نهایی بررسی پرپوزال در کمیته تخصصی گروه به شرح ذیل می باشد:

1- پرپوزال مورد تصویب قرار نگرفت

2- مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم مجددا" در گروه مطرح شود

3- مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم و تایید مدیر گروه مورد تصویب قرار گیرد

4- پرپوزال مورد تصویب قرار گرفت

 

 1- چنانچه پرپوزال مورد تایید گروه قرار نگیرد: (رد پرپوزال به طور کامل) 

 می بایست با هماهنگی استادان راهنما ، مشاور و مدیر گروه پرپوزال جدید تهیه شود تا در جلسه بعدی گروه مورد بررسی قرار گیرد.

2- چنانچه پرپوزال با اصلاحات مواجه شود:

می بایست با هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر کمیته تخصصی گروه برطرف و سپس پرپوزال اصلاح شده، جهت طرح و بررسی مجدد در جلسه بعدی گروه به امور پژوهشی تحویل داده شود. ضمنا" فرم مخصوص اصلاحات پرپوزال نیز می بایست تکمیل و به تایید اساتید راهنما و مدیر گروه برسد.

3- چنانچه پرپوزال تایید شود:

پرپوزالها پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه، جهت تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و در صورت تصویب، فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و همچنین احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.

 موارد خاص و تغییرات احتمالی:

در مرحله پس از تصویب موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی واحد  و قبل از برگزاری جلسه دفاع،چنانچه لازم باشد تغییراتی در عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذیرد می بایست بصورت زیر اعمال شود :

تغییرات جزئی:

• چنانچـه تغـییرات جزئی در عنوان پایان نامه مد نظـر باشد، لازم است مراتب طـی فرم مربوطه که به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده باشد اعلام و تغییرات در عنوان پرپوزال دانشجو منظور شود. (تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی واحد می باشد).

تغییرات کلی : 

• چنانچه موضـوع پایان نامه بطـور اساسـی تغییر نماید ، لازم است پرپوزال جـدید تنظیـم و پس از تاییـد در گـروه تخصصـی، علت تغییر عنوان نیز در فرم مربوطه اعلام شود در اینصورت اگر تغییری در وضعیت اساتید راهنما و مشاور ایجاد نشود، فقط ابلاغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد (تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد).

  تغییر استاد راهنما و مشاور ( فقط در موارد خاص):

با توجه به اینکه فرآیند صدور حکم برای استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد از مراحل متعددی عبور می کند و پس از صدور حکم، فرد مذکور به عنــوان هــدایت کننده پایان نامه از نظر دانشگاه شنــاخته می شود ، امکان واگذاری این مسئـــولیت به افراد دیگر اساسا" امــکان پذیــر نیست و در شرایط خــاص می بایست این جا بجایی با ارائه دلایل روشن و قابل دفاع به تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد برسد. لذا چنانچـه لازم باشد اساتید راهـنما یا مشاور تغییر نمایند (چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و چه در صورت عدم تغییر آن) می بایست انصراف کتبـی استاد راهنما یا مشـاور به تاییـد گروه رسیده و موافقت استاد راهنما یا مشاور جدید طـی فرم مربوطه از طـرف گروه اعلام ، تا نسبت به صدور احکام جدید اقدام شود. در صورتیکه به علت عدم دسترسی به استاد راهنمـا یا مشاور (به عـلت مسافرت طولانـی یا فرصت مطالعـاتی یا فـوت و ...) امکـان اخذ انصراف از استاد نباشد، به جـای انصـراف کتبـی می توان صورتجلسه گروه مبنی بر توضیح علت تغییر استاد راهنما یا مشاور و معرفی استاد جـدید را نیز ملاک عمل قـرار داد.

•توجه : در صورت استفاده از استادان جدید ارسال احکام کارگزینی هیات علمی به همراه رزومه کامل تحصیلی، آموزشی و پژوهشی ایشان الزامی است .

•در صورت نیاز دانشجو به سنوات تحصیلی بیشتر از سقف مجاز در خصوص پایان نامه ، علت افزایش سنوات طی نامه ای (با تایید استاد راهنما و مدیر گروه) به حوزه پژوهشی اعلام شود. (تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد).