امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017

منو

تسویه حساب نهایی

•در ابتدا دانشجو بایستی نسبت به ثبت نمره نهایی پایان نامه خود اقدام نموده و سپس با رعایت موارد زیر اقدام به تهیه مجلد صحافی شده از پایان نامه نماید.

•پس از انجام اصلاحات نهایی طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه، دانشجو بایستی یک نسخه از پایان نامه خود را در قالب نسخه چاپی و یا در قالب ایمیل، به همراه فرم تأئید انجام اصلاحات پایان نامه جهت تأئید و امضاء برای استاد راهنما و مشاور  ارسال نماید.

•پس از اخذ تأئید نهایی از اساتید راهنما و مشاور دانشجو اقدام به تهیه 3 نسخه صحافی شده با رعایت موارد مطروحه در فایل شیوه نگارش پایان نامه جهت

1- استاد راهنما

2- مشاور

3- کتابخانه دانشگاه  

و 4عدد  CD که هر یک حاوی یک فایل Word و یک فایل Pdfاز کل پایان نامه می باشند.  

(2 عدد با فونت Times new roman  جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه و 2 عدد با فونت ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه،  Blotus 14جهت تحویل به مدیر گروه و کارشناس تحصیلات تکمیلی).

توجه: در صورتیکه فرم تعهد اصالت پایان نامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتیب ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه در مجلد قرار داده نشده باشد،نسخ صحافی شده تحویل گرفته نخواهد شد.

نکته 1: هرCD حاوی یک فایل WORD و یک فایل PDF  از کل پایان نامه می باشد.

نکته2 : فرم تحویل نسخ پایان نامه جهت دانلود در سایت قرار داده شده است، در مورد اساتید خارج از واحد (اساتیدی که در واحد حضور ندارند) دانشجو موظف است قبل از مراجعه به واحد  جهت تسویه و تحویل نسخ، مجلدهای پایان نامه مربوط  به این دسته از اساتید را به ایشان تحویل و ردیف مشخص شده در این فرم  را به  امضاء ایشان برساند.

دانشجو بایستی هنگام مراجعه به دانشگاه جهت تسویه حساب  فرم  انجام اصلاحات پایان نامه خود را که به تأئید و امضاء اساتید راهنما و مشاور  رسیده است به همراه داشته و به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.