امروز دوشنبه, 09 اسفند 1395 - Mon 02 27 2017

منو

نحوه تشویق مقاله ها و آدرس دهی

طبق بخشنامه های تشویق مقاله ها و آدرس دهی (81248/70) مورخ 1/9/1393، شیوه نامه تشویق مقالات ( 352676/87) مورخ 22/10/1392 و بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه (299920/73) مورخ 9/9/1392 رعایت موارد زیر توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور الزامی است درغیر این صورت امکان احتساب نمره مقاله جهت نمره پایان نامه و یا پرداخت تشویقی برای مقالات چاپ شده وجود ندارد.

1. دانشجو باید حتماً نویسنده اول باشد.

2. استاد راهنما باید حتماً عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) باشد.

3. آدرس دهی (Affiliation) باید به فرمت صحیح باشد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 5 بهمن الی 10 بهمن 1395
  • شروع نیمسال: 13 بهمن ماه 1395
  • حذف و اضافه: 17 الی 19 بهمن ماه 1395
  • پایان نیمسال: 11 خرداد 1396
  • برگزاری امتحانات: 16 الی 31 خرداد 1396