امروز پنج شنبه, 10 فروردين 1396 - Thu 03 30 2017

منو

نحوه تشویق مقاله ها و آدرس دهی

طبق بخشنامه های تشویق مقاله ها و آدرس دهی (81248/70) مورخ 1/9/1393، شیوه نامه تشویق مقالات ( 352676/87) مورخ 22/10/1392 و بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه (299920/73) مورخ 9/9/1392 رعایت موارد زیر توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور الزامی است درغیر این صورت امکان احتساب نمره مقاله جهت نمره پایان نامه و یا پرداخت تشویقی برای مقالات چاپ شده وجود ندارد.

1. دانشجو باید حتماً نویسنده اول باشد.

2. استاد راهنما باید حتماً عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) باشد.

3. آدرس دهی (Affiliation) باید به فرمت صحیح باشد.