امروز یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 - Sun 04 22 2018

منو

شرایط استادان راهنما و مشاور انتخابی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد

در پایاننامههای کارشناسیارشد وجود یک استاد راهنما ضروری و وجود استاد مشاور الزامی نمیباشد. در مواردی که اجرای پایاننامه دانشجو نیاز به استفاده از امکانات سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی خارج از واحد دانشگاهی را داشته باشد با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تخصصی گروه و شورای پژوهش فناوری واحد انتخاب یک مشاور بلامانع است.

تا حد امکان میبایست استاد راهنما از اعضاء هیات علمی واحد انتخاب گردد. اولویتبندی نحوه همکـاری استادان در پایاننامههای کارشناسیارشد به ترتیب با اعضاء تمـــام وقت، نیمه وقت و سپس مدعو میباشد. تعداد مجاز همکاری اعضای هیات علمی در پایان نامه ها با توجه به آخرین بخشنامههای سازمان مرکزی می باشد.

 در صورت تأیید شورای تخصصی گروه با همکاری اساتید خارج از دانشگاه آزاد اسلامی لازم است فرم های مربوطه توسط استاد تکیمل و از طریق دانشجو، در اختیار اداره پژوهش دانشگاه قرار داده شود.

تأیید اساتید خارجی، صرفاً در صورت داشتن مدرک دکتری تخصصی از دانشگاههای معتبر، با ارسال رزومه کامل تحصیلی، آموزشی و پژوهشی، تأیید گروه تخصصی با ذکر دلایل انتخاب و تأیید صلاحیت در شـورای پژوهشی واحــد به عنــوان استــاد راهنمــا یا مشاور پایاننامههای کارشناسیارشد امکانپذیر خواهد بود.

ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کارت ملی، آخرین حکم کار گزینی، برای استاد راهنمایی (و مشاوری) که برای اولین بار با دانشگاه همکاری می نمایند الزامی است و همچنین جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانکی ایشان به اداره پژوهش اعلام گردد.

دانشجو قبل از هماهنگی با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایاننامههای در دست راهنمایی و مشاوره ایشان اطلاع حاصل نماید و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز موظف هستند قبل از امضای فرم به سقف پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشی و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه مسئولیت تأخیر در ارائه پرپوزال و عواقب کار متوجه استادان مربوطه و دانشجو خواهد بود.

استاد راهنما (و مشاور) به پیشنهاد دانشجو و موافقت کتبی استاد مربوطه و تأیید گروه تخصصی تعیین میگردد.

- آئین نامه تعداد مجاز همکاری اعضای هیأت علمی در پایاننامه ها

- فرم های مربوط به همکاری استادان خارج از دانشگاه آزاد

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397