امروز یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 - Sun 04 22 2018

منو

اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع

لازم است دانشجویان کارشناسیارشد با رعایت نکات ذیل جهت انجام مراحل اداری مربوط به دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد به دفتر پژوهش مراجعه نمایند.

در صورتیکه پایاننامه از لحاظ علمی مورد تأیید استاد راهنما باشد، دانشجو میتواند پس از تهیه دو نسخه پرینت شده و سیمی شده از کل پایاننامه، نسبت به انجام امور اداری دفاع اقدام نماید.

لازم است دانشجو فرم های مربوط به دفاع (اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه، اعلام زمان دفاع، فرم اطلاعیه دفاع، فرم معرفی داور، فرم تائیدیه داور، فرم تحویل نسخه های پایان نامه و ... ) را دانلود، سپس آنها را تکمیل نموده و امضاءهای مشخص شده را اخذ نماید (سپری شدن شش ماه از تاریخ تأیید در شورای تخصصی گروه و چهار ماه از صدور کد شناسایی پایاننامه در نظر گرفته شود).

برای دانشجویانی مجوز دفاع از پایاننامه صادر خواهد شد که نسبت به تسویه حساب تسویه حساب مالی، آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و پایاننامه آنها به تأیید گروه و استادان مربوطه رسیده و همچنین مطابق راهنمای نگارش پایاننامههای کارشناسیارشد تهیه شده باشد.

 توضیحات مربوط به فرمهای دفاع :

-  فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه: مربوط به تأیید استاد راهنما (و مشاور) میباشد که پس اخذ امضاء، میبایست مدیر گروه و .... به همراه فرم معرفی داور تحویل پژوهش گردد. (دو نفر از اساتید را به عنوان استاد داور معرفی نماید یک نفر داور داخلی و یک نفر داور خارجی و  در صورتی که استاد مشاور هم در پایان نامه همکاری داشته باشد یک استاد داور در جلسه دفاع حضور خواهد داشت.) 

- فرم چکیده پژوهشی : این فرم تایپی کامل شود (تمامی موارد، به جز تاریخ دفاع، نمره و استاد داور). چکیده فارسی در پایین برگه تایپ شود (همان چکیده پایاننامه). بعد از کامل شدن این فرم (چکیده پژوهشی) 4 نسخه از آن کپی گرفته شود و به همراه فرم CD  (با نرم افزار  Word 2007 ) به دفتر پژوهش تحویل داده شود.

- فرم تسویه حساب مقدماتی: در این فرم امضاءهای مشخص شده (آموزش، مالی دانشگاه، صندوق وام دانشجویی و ... ) اخذ گردد و در آخر به دفتر پژوهش دانشگاه مراجعه و فرمهای کامل شده (چکیده پژوهشی همراه با CD، فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه، فرم تسویه حساب و ... ) را به دفتر پژوهش تحویل داده و امور اداری مربوط به صدور دعوتنامه استادان داور را انجام دهید. تاریخ دفاع 15 روز پس از مراجعه دانشجو به دانشگاه و انجام مراحل اداری، تعیین خواهد شد. 

در صورت تکمیل بودن فرمهای دفاع، دو نفر از استادان (یک نفر استاد داخل واحد و یک نفر استاد خارج از واحد) توسط مدیر گروه به عنوان داور پایاننامه انتخاب میشوند که دانشجو موظف است هماهنگی مقدماتی را با استادان راهنما (و مشاور) و هیات داوران انجام داده و فرمهای مخصوص داوری را از دفتر پژوهش دانشگاه اخذ و به همراه یک نسخه پایاننامه پرینت شده تحویل هر نفر از استادان داور نماید. هماهنگیها بابت روز دفاع میبایست حداقل 15 روز پس از مشخص شدن استادان داور باشد به عبارت دیگر استاد داور حدود 15 روز بابت مطالعه پایاننامه میبایست زمان داشته باشد. در طول مدت این 15 روز در صورتیکه از نظر استادان داور، پایاننامه دارای نواقصی باشد دانشجو میتواند با هماهنگی با استادان، نواقص را برطرف نماید. در صورتی که پایاننامه از نظر استادان داور مورد تأیید قرار گرفت دانشجو میبایست حداقل 3 روز قبل از روز دفاع، فرمهایی را که استادان داور تأیید نموده اند از ایشان اخذ و به دفتر پژوهش دانشگاه مراجعه نماید. در این مرحله دانشجو میبایست تاریخ نهایی که پژوهش اعلام می نمایید به همراه دعوتنامه را تقدیم استاد راهنما (مشاور)، استاد داوران نماید. ضمناً بعد از اعلام و مشخص شدن تاریخ و ساعت دفاع، فرم اطلاعیه دفاع تکمیل شده و به دفتر پژوهش تحویل داده شود.

هماهنگی با استادان (راهنما، مشاور و داوران) برای روز دفاع بر اساس تاریخ اعلامی پژوهش به عهده شخص دانشجو میباشد و معاونت پژوهش هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مهلت تحویل نسخه های صحافی شده و CD کل پایان نامه تا یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع می باشد. تحویل نسخه های پایان نامه ارتباطی با ارائه مقاله ندارد.

دریافت فرم ها

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397