امروز سه شنبه, 30 آبان 1396 - Tue 11 21 2017

منو

نکات برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

دانشجویان عزیز دقت نمایند حداقل یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در اتاق دفاعیه حضور داشته باشند که در صورت نیاز برنامهPower point خود را بازبینی نمایند.

 

در برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه های کارشناسیارشد، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است:

الف ) استاد (اساتید) راهنما

ب ) استاد (اساتید) مشاور (در صورت داشتن استاد مشاور)

ج ) استادان داور 

د)  مدیر گروه یا استاد ناظر (بسته به نظر گروه)

نکته مهم : جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد بدون حضور استاد راهنما (و مشاور)، استادان داور و مدیر گروه تشکیل نخواهد داشت.