امروز دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon 06 25 2018

منو

نمره نهایی پایان نامه

پایاننامه توســط هیات داوران مطابق فرم مربوطه ارزشیابی خواهد شد و نمره دانشجو، میانگین نمرههای استادان میباشد که این نمره در معدل کل تأثیر خواهد داشت.

حداکثر نمرهای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود 16 از 20 میباشد. دو نمره از 20 نمره پایاننامه دانشجویان کارشناسیارشد با نظر شورای گروه تخصصی و شورای تحصیلات تکمیلی مطابق با فرم تعیین ارزش مقاله اختصاص مییابد و دو نمره دیگر مربوط به ارائه گزارش پیشرفت کار و برگزاری به موقع جلسه دفاعیه میباشد. 

 

ثبت نمره مقاله

دانشجو موظف است یکی از مدارک زیر را جهت ثبت نمره مقاله به کارشناس پژوهش دانشگاه تحویل دهد:

الف) ارائه گواهی پذیرش در مجله یا همایش

ب) در مورد مقالات ارائه شده در همایشها، نسخه کامل چاپ شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقالات، در مورد مقالات چاپ شده در مجلات، تصویر جلد مجله به همراه صفحه فهرست (در مورد مجلات که با تأخیر زمانی به چاپ می رسند ارائه گواهی پذیرش که ممهور شده و به امضا سردبیر مجله رسیده است کافی می باشد).

ج)CD  همایش شامل اطلاعات مقالات ارائه و یا چاپ شده

پس از تحویل فرم تعیین ارزش مقاله و مدارک فوق به کارشناس پژوهش، نمره با نظر شورای تخصصی گروه و یا شورای پژوهشی اختصاص داده خواهد شد.

 

دانشجویان در صورت دارا بودن فرصت برای نظام وظیفه و یا نداشتن مشکل نظام وظیفه به مدت شش ماه با مجوز دانشگاه ه و تا یکسال با مجوز معاونت پژوهش و فناوری واحد فرصت دارند تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایاننامه خود را ارائه دهند.

 

مقالههای مستخرج از پایاننامه در صورتیکه در نشریات نامعتبر پذیرش یا چاپ شوند مشمول دریافت نمره نمیشوند.

در مقالات مستخرج، آدرس نویسنده مقاله باید براساس آئیننامههای دانشگاه آزاد اسلامی درج شود.

در مقالههای مستخرج از پایاننامه، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهدهدار مکاتبات است (با آدرس محل خدمت خود). به طور مثال:

برای مقالات فارسی:

گروه حسابداری، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

گروه مدیریت، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

برای مقالات انگلیسی:

Department of Accounting, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

Department of Law, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

Department of Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

 

در صورتیکه نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایاننامه قید گردد مطابق بخشنامه به مقاله مذکور نمرهای اختصاص نمییابد.

 

تا یک سال پس از برگزاری جلسه دفاع در صورتی که مقاله به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت ارائه گردد مشمول دریافت تشویقی مطابق بخشنامه، خواهد شد.

 

انصراف از تهیه و ارائه مقاله

در صورتیکه دانشجو تمایلی به ارائه مقاله نداشته باشد میبایست قبل از روز دفاع فرم مربوط به عدم ارائه مقاله را تکمیل و تحویل اداره پژوهش دانشگاه  نماید در این صورت ارزیابی کیفی پایاننامه دانشجو حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره 18 ارزیابی خواهد شد و دانشگاه موظف است امور اداری مربوط به ثبت نمره در کارنامه آموزشی را انجام دهد.

 

عدم ارائه به موقع مدارک مقاله

در صورت عـدم ارائه مدارک مربوط به مقاله پس از مدت زمان منظور شده (6 ماه و در صورت ارائه درخواست، یک سال)، دفتر پژوهش دانشگاه مجاز خواهد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حوزه پژوهش از پذیرش مدارکی که بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو ارائه می شود معذور میباشد. 

 

- فرم های مربوطه

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397