امروز پنج شنبه, 23 آذر 1396 - Thu 12 14 2017

منو

درجه ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

با توجه به تماس مکرر دانشجویان جهت اطلاع از درجه بندی ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد جهت درج در صفحات مورد نیاز پایان نامه به اطلاع میرساند: پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی می شود و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجویان قبل از ورودی سال 1395 محاسبه می شود:

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16 تا 18: بسیار خوب

نمره از 14 تا 16: خوب

نمره از 12 تا 14: قابل قبول

نمره کمتر از 12: غیر قابل قبول

 

برای ورودی های 1395 به بعد نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود (کمتر از 14)

متوسط(14-15/99)

خوب(16-17/99)

خیلی خوب (18-18/99)

عالی (19-20)