امروز جمعه, 04 خرداد 1397 - Fri 05 25 2018

منو

نتايج جلسات 16 تا 18 شوراي پژوهشي

نتايج جلسات 16 تا 18 شوراي پژوهشي – جهت اطلاع از اصلاحات مورد نياز به كارتابل شخصي و/يا تحصيلات تكميلي مراجعه شود و سپس به موارد خواسته شده به صورت فيزيكي به اداره پژوهش تحويل داده شود

نظر شوراي پژوهشي

رشته تحصیلی

استاد مشاور اول

استاد راهنمای اول

نام خانوادگی و نام

کد دانشجو

تائيد

حقوق عمومی

الهه صبحی

علی حاجیوند

احمدی غلامرضا

930690548

تائيد

مدیریت شهری

ناهید فلاحیان

سید موسی پورموسوی

بهلولی سعید

930686867

تائيد

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

-

مانی زارعی

تابان میلاد

930564270

تائيد

حقوق خصوصی

صالح خدری

ثریا چیت ساز احمدی

حدادی زاده سهیل

930558257

تائيد

حقوق بین الملل

عبدالله عابدینی

ثریا چیت ساز احمدی

خیرابادی سعیده

930690987

تائيد

حقوق بین الملل

-

عبدالله عابدینی

دمرچیلو پریسا

940306339

تائيد

مدیریت ساخت

-

علیرضا لرک

ذادق ابادی هادی

930695544

تائيد

سازه

-

امیر اظهری

ربانی كلشتری رحیم

930696797

تائيد

حسابداری

نصراله جان افزایی

حیدر محمد زاده سالطه

رحمانی راضیه

930692520

تائيد

سازه

-

محمود میناوند

سعدابادی رضا

930694954

تائيد

حقوق عمومی

الهه صبحی

رضا فنازاد

شكرخوب چوبری الهه

930694426

تائيد

سازه

امیر اظهری

کامبیز تکین

شمس مالك

930600592

تائيد

آب و سازه های هیدرولیکی

-

محمد عامل صادقی

صدقی حسین

930687432

تائيد

مدیریت شهری

فتانه دانشمند

منصور سلیمانی

ضیا فخرابادی رویا

930692203

تائيد

مدیریت شهری

منصور سلیمانی

فتانه دانشمند

عسگری حمیدرضا

930686657

تائيد

مدیریت اجرایی

سید عباس کاظمی بیدگلی

علیرضا روستا

فخریان عباسعلی

930573340

تائيد

حسابداری

آزیتا جهانشاد

فرزانه حیدرپور

فرهنگیان عقیل

930572058

تائيد

حقوق بین الملل

بهروز جوانمرد

ثریا چیت ساز احمدی

كیومرثی سمانه

930699292

تائيد

حقوق بین الملل

ثریا چیت ساز احمدی

عبدالله عابدینی

گودرزی زهرا

930691293

تائيد

سازه

-

کامبیز تکین

مدارا سهیل

930556088

تائيد

مدیریت اجرایی

محمدرضا قربانیان

فرزاد آسایش

ملك نیا احمد

930566530

تائيد

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

مانی زارعی

حمیدرضا کرماجانی

ملكی نودهی ارش

930553562

تائيد

علوم و صنایع غذایی

-

مریم مصلحی شاد

مهدیزاده ازدینی صمد

940193669

تائيد

حسابداری

 

علیرضا مومنی

میرآقائی جعفری سیدحسین

930699174

تائيد

مدیریت شهری

ناهید فلاحیان

زهرا سادات مشیر

میرزاحسینی هادی

930687187

تائيد

سازه

کامبیز تکین

محمود میناوند

میرزایی مصطفی

930553706

تائيد

حقوق بین الملل

 

ثریا چیت ساز احمدی

هندیان نفیسه

930694452

تائيد

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

احسان امینیان

علیرضا عموعابدینی

افشاری علیرضا

940003407

تائيد

مهندسی معماری

 

مجتبی فرهمندیان

سعیدی حسین

930705138

تائيد

حسابداری

 

علیرضا مومنی

محرمی پویا پیمان

930697303

تائيد

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

 

محمد عامل صادقی

پیری

930560034

تائيد

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

 

محمد عامل صادقی

جلالیان فریزهندی

930563461

تائيد

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

 

عبدالرسول تلوری

رضایی

930565640

تائيد

حسابداری

 

علیرضا مومنی

صفری

940028475

تائيد

حقوق خصوصی

 

صالح خدری

عزیزی

930686611

تائيد

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

احسان امینیان

رامین کریمی

مدیرروستا

930553996

تائيد

آب و سازه های هیدرولیکی

 

محمد عامل صادقی

جلالیان فریزهندی نیما

930563461

 

نتيجه شوراي پژوهشي

رشته تحصیلی

استاد مشاور اول

استاد راهنمای اول

نام خانوادگی و نام

کد دانشجو

تائيد مشرو ط

حقوق خصوصی

 

امرالله نیکومنش

اسدالهی سهی كمیل

940075283

تائيد مشرو ط

حقوق بین الملل

 

رضا جلالی

امیرابادی فراهانی اسماعیل

930568640

تائيد مشرو ط

سازه

کامبیز تکین

محمود میناوند

امینی سابق چهرق عارف

930695234

تائيد مشرو ط

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

محمد علی نعمت الهی

برزگر ملایی نیما

930555346

تائيد مشرو ط

مدیریت شهری

زهرا سادات مشیر

منصور سلیمانی

پورعلی فشتمی مجید

930689371

تائيد مشرو ط

مدیریت شهری

منصور سلیمانی

سید عباس کاظمی بیدگلی

سببی ندا

930699009

تائيد مشرو ط

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

احسان امینیان

سلطانی كمال سعیده

930559997

تائيد مشرو ط

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

احسان امینیان

صالحی شیروان مریم

930561531

تائيد مشرو ط

مدیریت اجرایی

محمدرضا قربانیان

علیرضا روستا

عبدلی حمید

930698217

تائيد مشرو ط

مدیریت شهری

فتانه دانشمند

سید موسی پورموسوی

فهیمی نیا مریم

930686187

تائيد مشرو ط

مدیریت ساخت

 

مسعود گلشنی

قراگوزلو عباس

930556228

تائيد مشرو ط

حقوق بین الملل

زینب اصغری مرزیدره

عبدالله عابدینی

كدخدایی موغار حدیث

940069227

تائيد مشرو ط

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 

نصرت الله اشرفی پیامن

كرمی یارولی رحمان

930702399

تائيد مشرو ط

مدیریت اجرایی

فرزاد آسایش

علیرضا روستا

لك موسی

930552645

تائيد مشرو ط

حقوق عمومی

رضا فنازاد

الهه صبحی

میرحسینی سیدابراهیم

930692511

تائيد مشرو ط

حقوق بین الملل

رضا جلالی

عبدالله عابدینی

رحیمی مجید

940100981

تائيد مشرو ط

حقوق عمومی

رضا فنازاد

علی حاجیوند

كوهدار زهره

930694961

تائيد مشرو ط

حقوق خصوصی

مهدی فلاح

صالح خدری

ذوالنوری سید فریبرز

930695524

تائيد مشرو ط

مدیریت ساخت

 

مسعود سجادی

عاقلی علیرضا

930700562

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397