امروز پنج شنبه, 06 آبان 1400 - Thu 10 28 2021

منو

تاریخ جلسات دفاع از "پایان نامه کارشناسی ارشد" بهمن ماه 1395

لیست جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهمن ماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

سارا عظیم زاده سرایی

دکتر امینیان

دکتر زارعی

دکترنعمت الهی

-

هوش مصنوعی

6/11/95

10

2

محمد علی فلاحی

دکتر میناوند

-

دکتر تکین

دکتر زاهدی

عمران-سازه

10/11/95

11

3

امیرحسین رشیدی

دکتر تکین

دکتر میناوند

-

دکتر زاهدی

عمران-سازه

10/11/95

13

4

ویدا بهرام پور

دکتر کاظمی

-

دکتر روستا

دکتر نعامی

مدیریت اجرایی

11/11/95

9

5

زهرا شهریوری

دکتر انصاری

-

دکتر روستا

دکتر نعامی

مدیریت اجرایی

11/11/95

10

6

علیرضا چیذری

دکتر کاظمی

-

دکتر روستا

دکتر نعامی

مدیریت اجرایی

11/11/95

11

7

علیرضا رنجبرپور

دکتر کاظمی

-

دکتر روستا

دکتر نعامی

مدیریت اجرایی

11/11/95

12

8

مهسا بختیاریفرد

دکتر دستمالچی

دکتر بهرامی

دکتر هماپور

-

علوم و صنایع غذایی

23/11/95

9

9

سمیرا برزگر

دکتر سلامی

دکتر مصلحی

دکتر هماپور

-

علوم و صنایع غذایی

23/11/95

10

10

فرشته بخشعلی پور

دکتر بهرامی

 

دکتر هماپور

دکتر سلامی

علوم و صنایع غذایی

23/11/95

11

11

راضیه عرب پوریان

دکتر مصلحی

دکتر هماپور

-

دکتر سلامی

علوم و صنایع غذایی

23/11/95

13

12

منا عباس زاده

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

دکتر هماپور

-

علوم و صنایع غذایی

23/11/95

14

13

عباس کریمی

دکتر هماپور

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

-

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

9

14

الهه رجبی

دکتر مصلحی

دکتر هماپور

دکتر مصلحی

-

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

10

15

رضا کمرئی

دکتر هماپور

-

دکتر مصلحی

دکتر فرجی

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

11

16

وحید وفایی

دکتر بهرامی

-

دکتر هماپور

دکتر فرجی

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

12

17

علی رمضانی

دکتر بهرامی

-

دکتر مصلحی

دکتر فرجی

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

13

18

اصغر سلیمی

دکتر فرجی

دکتر هماپور

دکتر مصلحی

-

علوم و صنایع غذایی

25/11/95

14

19

سینا پور باقری مهابادی

دکتر دشت گرد

-

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

معماری

20/11/95

9

20

مهدی نبی زاده

دکتر دشت گرد

دکتر خبیری

دکتر فرهمندیان

-

معماری

20/11/95

10

21

سهراب عزیز الهی

دکتر فرهمندیان

-

دکتر میرصادقی

دکتر خبیری

معماری

20/11/95

11

22

سپهر احمدی

دکتر فرهمندیان

-

دکتر میر صادقی

دکتر خبیری

معماری

20/11/95

13

23

آرش محمد خانی

دکتر فرهمندیان

-

دکتر میر صادقی

دکتر خبیری

معماری

20/11/95

14

24

محمد علی درکی

دکتر فرهمندیان

دکتر لرک

دکتر خبیری

-

معماری

20/11/95

15

25

حامد مجدی

دکتر فرهمندیان

-

دکتر میر صادقی

دکتر خبیری

معماری

20/11/95

16

26

فاطمه کامرانی

دکتر سنجری

-

دکتر روستا

-

مدیریت شهری

21/11/95

11

27

زهرا بیات

دکتر سنجری

-

دکتر آسایش

عبداله نعامی

مدیریت شهری

21/11/95

12

28

امید رضا بهرامی پور

دکتر لیلیان

دکتر عابدی

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

9

29

علی علی پور

دکتر لیلیان

دکتر عابدی

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

10

30

حمید رضا تجویدی

دکتر قصیری

دکتر لعل بخش

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

13

31

آرزو فیضی

دکتر قصیری

دکتر لعل بخش

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

14

32

سید امین مرتضوی نصیری

دکتر لعل بخش

دکتر قصیری

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

15

33

عمید ایلخانی پور

دکتر افشاری

دکتر قصیری

دکتر فرهمندیان

-

معماری

23/11/95

16

34

نریمان جمالی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

عمران-مدیریت ساخت

25/11/95

9

35

رضا عارف

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

عمران –مدیریت ساخت

25/11/95

10

36

عبدالله فرهادی نژاد

دکتر لرک

دکتر تکین

دکتر تلوری

-

عمران-مدیریت ساخت

25/11/95

11

37

علی ناصر خیل

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

عمران-مدیریت ساخت

25/11/95

13

38

محمد رضا حیدرپناه

دکتر اظهری

-

دکتر صادقی

دکتر تلوری

آب و سازه(هیدرولیک)

26/11/95

9

39

قادر نادری

دکتر خدمتی

-

دکتر صادقی

دکتر تلوری

آب و سازه(هیدرولیک)

26/11/95

10

40

رامین نوری ازندریانی

دکترصادقی

-

دکتر اظهری

-

عمران-آب

26/11/95

11

41

حمید رضا لعله یی

دکتر گلشنی

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

عمران-مدیریت ساخت

26/11/95

13

42

عبدالمجید عسگری

دکتر گلشنی

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

عمران-مدیریت ساخت

26/11/95

14

43

رضا یداللهی

دکتر حسینی

-

دکتر فنازاد

دکتر صبحی

حقوق عمومی

26/11/95

9:30

44

عباس ایمانی

دکتر ششگل

دکتر حاجیوند

-

-

حقوق عمومی

26/11/95

10:30

45

رسول پور قنبر

دکتر فنازاد

-

 

دکترحسینی

حقوق عمومی

26/11/95

10:30

46

ابوالفضل عشقی

دکتر ششگل

دکتر حاجیوند

-

-

حقوق عمومی

26/11/95

11:30

47

غلامرضا کیانی

دکتر صبحی

-

دکترفنازاد

دکتر جلالی

حقوق عمومی

26/11/95

13

48

ابوالفضل نوائی

دکتر صبحی

دکتر فنازاد

-

-

حقوق عمومی

26/11/95

14

49

احمدعسگری میلاجردی

دکتر اختری

-

دکتر چیت ساز

دکتر صبحی

حقوق عمومی

26/11/95

15

50

مسعود عسگری

دکتر جوانمرد

دکتر خاقانی اصفهانی

دکتر چیت ساز

-

حقوق جزا وجرم شناسی

30/11/95

10

51

لونا رستمی ماتک

دکتر جوانمرد

-

دکتر چیت ساز

دکتر رحمانی تبار

دکتر جلالی

حقوق- جزا وجرم شناسی

30/11/95

11:30

52

مریم عبدالله پور

دکتر خاقانی اصفهانی

-

دکتر جوانمرد

دکتر رحمانی تبار

دکتر عاکفی

حقوق عمومی

30/11/95

12:30

53

سارا ابراهیمی بسابی

دکتر خاقانی اصفهانی

-

دکتر چیت ساز

دکترجلالی

حقوق عمومی

30/11/95

13:30

54

محمد حسن افتخاری

دکتر جوانمرد

-

دکتر چیت ساز

دکتر جلالی

حقوق-جزاو جرم شناسی

30/11/95

14:30

55

نادیا اشرفی

دکتر جوانمرد

-

دکتر چیت ساز

دکتر رحمانی تبار دکتر فلاح

حقوق- جزا وجرم شناسی

30/11/95

15:30

56

لیلا ابراهیمی

دکتر پرکار رضاییه

-

دکتر نعمت الهی

-

هوش مصنوعی

27/11/95

9

57

محمد خیر اندیش

دکتر امینیان

دکتر مقدم سرای

-

-

هوش مصنوعی

27/11/95

10

58

رحمان کرمی

دکتر امینیان

-

-

-

کامپیوتر-نرم افزار

27/11/95

11

59

سمیه حبیبی کیا

دکتر امینیان

-

دکتر نعمت الهی

-

هوش مصنوعی

27/11/95

12

60

مرضیه سفی

دکتر امینیان

-

دکتر نعمت الهی

 

هوش مصنوعی

27/11/95

13

61

سجاد ایمانی

دکتر شفیع آبادی

دکتر مقدم سرای

دکتر سالمی

-

کامپیوتر-نرم افزار

27/11/95

14

62

میلاد تابان

دکتر زارعی

-

دکتر نعمت الهی

دکتر سالمی

کامپیوتر-نرم افزار

27/11/95

15

63

اعظم یاوری

دکتر زارعی

دکتر امینیان

دکتر نعمت الهی

-

کامپیوتر- نرم افزار

27/11/95

16

64

سارا کمالی نژاد

دکتر زارعی

دکتر امینیان

دکتر نعمت الهی

-

کامپیوتر -نرم افزار

27/11/95

17

65

محمد علی زارعی اردستانی

دکتر ربیعی

-

-

-

حسابداری

25/11/95

12

66

گلناز پور سلطان محمدی

دکتر جان افزایی

-

دکتر هاشمی

دکتر امیر حسینی

حسابداری

25/11/95

13

67

حمید دادخواه ذیرج

دکتر جان افزایی

-

دکتر مومنی

دکتر امیر حسینی

حسابداری

25/11/95

13:40

68

رضا اسدی

دکتر موسی

دکتر جان افزایی

دکتر هاشمی

-

حسابداری

25/11/95

14:20

69

پیمان محرمی پویا

دکتر مومنی

-

دکتر هاشمی

دکتر امیر حسینی

حسابداری

25/11/95

15

70

احسان میرتقی

دکتر مومنی

-

دکتر هاشمی

دکتر امیر حسینی

حسابداری

25/11/95

15:40

71

مینا حکیمی

دکتر داغانی

دکتر حاجیان

دکتر مومنی

-

حسابداری

25/11/95

16:20

72

مونا فرهادی علی بداغی

دکتراصغری

-

دکتر خدری

دکتر فلاح

حقوق خصوصی

27/11/95

15

73

پریسا قنبری

دکتر خدری

-

دکتر اصغری

دکتر فلاح

حقوق خصوصی

27/11/95

16

74

فریبا شفیعی

دکتر خدری

-

دکتر اصغری

دکتر فلاح

حقوق خصوصی

27/11/95

17

75

زهرا نادری

دکتر خدری

دکتر صبحی

دکتر چیت ساز

-

حقوق خصوصی

26/11/95

15:30

76

زهرا فهید

دکتر خدری

دکتر صبحی

دکتر چیت ساز

-

حقوق خصوصی

26/11/95

16:30

77

هانیه مشهدی آقایی

دکتر اصغری

-

دکترخدری

دکتر فرزانه

حقوق خصوصی

26/11/95

17:30

78

فرناز نعمانی صیقلانی

دکتر اصغری

-

دکتر خدری

دکتر فرزانه

حقوق خصوصی

26/11/95

18:30

79

فاطمه دلیر گوگانی

دکتر چیت ساز

دکتر جلالی

دکتر فنازاد

-

حقوق بین الملل

30/11/95

9

80

هدیه بدری

دکتر جلالی

دکتر فرزانه

دکتر اصغری

-

حقوق خصوصی

30/11/95

11:30

 

 این لیست در روزهای آتی به روز میشود.

شرکت در جلسات دفاع 3 دانشجوی کارشناسی ارشد با رشته تخصصی مربوطه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع ، الزامی است.

دانشجویان میتوانند نسبت به دانلود و تکمیل فرم گواهی حضور از لینک زیر اقدام نمایند.

 

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید