امروز سه شنبه, 28 دی 1400 - Tue 01 18 2022

منو

دکتر مریم مصلحی شاد- دکترا مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

 خانم دکتر مریم مصلحی شاد 

مرتبه علمی: استادیار

مدیر گروه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1392 

 

مدارک تحصیلی اخذ شده

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)، دانشــگاه شهیــد بهشتی

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات (رتبه اول طی دوره کارشناسی ارشد)

دکتری: مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات (رتبه اول طی دوره دکتری)

 عناوین پایان نامه 

کارشناسی ارشد: تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک بر ساختار میسل¬های کازئین، کیفیت شیر خام و اثر آن بر عمر ماندگاری شیر پاستوریزه- کسب درجه عالی

دکتری: جداسازی و مطالعه اثر پپتیدهای زیست فعال ناشی از پروتئولیز باکتریایی در شیر تخمیرشده گاو و شتر - کسب درجه عالی

 سوابق تدریس 

تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، واحد شهرقدس، واحد علوم دارویی و واحد صفادشت.

 دوره کاردانی و کارشناسی

صنایع شیر، میکروبیولوژی مواد غذایی عملی، شیمی مواد غذایی، فراورده¬های غذایی سنتی، صنایع بسته بندی

دوره کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی تکمیلی، صنایع شیر تکمیلی، روش تحقیق

    افتخارات علمی

کسب عنوان پژوهشگر برتر ملارد  در سال 1393

کسب عنوان مدیر گروه برتر سال 1393

 طرحهای تحقیقاتی

-تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک بر کیفیت شیر خام و دوره ماندگاری شیر پاستوریزه در شرکت سهامی صنایع شیر ایران (مجری طرح) 

-تعیین میزان اکریل آمید کارخانجات چیپس تولیدی کشور در انستیتو تحقیقات و صنایع غذایی کشور (همکار طرح)

-استانداردسازی شیر شتر. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (همکار طرح)

-جداسازی و شناسایی پپتیدهای زیست فعال ناشی از پروتئولیزآنزيمي و باکتریایی در شیر. INSF شماره طرح: 91005183

 دوره های آموزشی تخصصی گذرانده

 -دوره آموزشی GMP  

-مستند سازي  HACCP

-مميزي داخلي

-دوره تولید فراورده های پروبیوتیكی

-دوره آموزشی پتانسیومتری

-کروماتوگرافی یونی

-دوره آموزشی ولتامتری

-دوره آموزشی ایزو 22000

-روش تحقیق و مقاله نویسی

-طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ (RSM)

-خالص سازی پپتیدها

 برگزاری کارگاه آموزشی

-آموزش مقاله نویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

 مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی

1. مصلحی شاد، م. احسانی، م. ر. (1386). میکروفیلتراسیون و کاربرد آن در صنایع غذایی. ارائه شده به صورت پوستر در همایش سراسری علوم و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا.

2. مصلحي شاد، م. (1392).  کاربرد مواد بسته¬بندی زیست¬پایه در صنعت غذا. همايش روز جهانی غذا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی، تهران

3. سلامي، م.، مصلحي شاد م و موسوي موحدي، ع. الف. (1392). جايگاه پپتيدهاي زيست فعال در صنايع غذايي. همايش ملي تحقيق و توسعه صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازي. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

4. شکرایی، س.، مصلحي شاد، م. (1393). مزایای کاربرد پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در صنعت پنیرسازی. اولین کنگره ملی سلامت غذا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 

5. شکرایی، س.، رحیمی فرد، ن. مصلحي شاد، م. (1393).  مریم مصلحی شاد اثرضدمیکروبی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از شیرخشک پروبیوتیک اطفال بر باکتری سالمونلا. نهمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

6. افشار، الف.، مصلحی شاد،م.،  افشار ، الف. (1393). بررسی آلودگی سرب و کادمیوم شیر شتر مناطق مختلف ایران. دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

7. مصلحي شاد، م. (1393).  بررسی امکان استفاده از بسته بندی های زیستی در صنعت غذا همایش داخلی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.

8. Moslehishad, M & Ezzatpanah, H. (2006). The importance of mastitis in developing countries and its effects on nutritional value and quality of milk and dairy products, 13th World Congress of Food Science and Technology IUFoST, Nantes, France, September,.

9. Moslehishad, M & Ezzatpanah, H. (2007). The effects of somatic cell count on casein micelle structure by using Scanning Electron Microscopy IDF World Dairy Summit, Dublin, Ireland, October.

10. Moslehishad, M., Ezzatpanah, H., & Aminafshar, M. (2007). Effects of somatic cell count on chemical and microbial quality of raw milk. 2nd International Congress on Food and Nutrition. Istanbul, Turkey, October.

11. Moslehishad, M & Ezzatpanah., Aminafshar, M & Dabirian, Sh. (2007). Influence of somatic cell count elevation on proteolysis of raw milk. 5th Annual Meeting of CIFST.

12. Moslehishad, M & Ezzatpanah, H. (2007). The effect of somatic cell count on casein micelle structure by using electron microscopy. IFT Annual Meeting & Food Expo, Chicago, USA, July.

13. Moslehishad, M & Ezzatpanah. (2008). The importance and economic losses of mastitis in the world. 14th World Congress of Food Science and Technology IUFoST, Shanghai, China.

14. Moslehishad, M., Ehsani, M.R., & Ezzatpanah. (2008). Biofilm formation in the dairy industry. 14th World Congress of Food Science and Technology IUFoST, Shanghai, China.

15. Moslehishad, M, Ezzatpanah, H & Aminafshar, M. (2009). Effects of Somatic Cell Count on Sensory Characteristics of Pasteurized Fluid Milk during Storage. IDF World Dairy Summit, Berlin, Germany.

16. Moslehishad, M,  Ezzatpanah., Aminafshar, M & Dabirian, Sh. (2009). Influence of Raw Milk Somatic Cell Count on Chemical Properties of  Pasteurized Milk during Storage”, poster presentation at IDF World Dairy Summit, Berlin, Germany.

17. Moslehishad, M.,  Ezzatpanah., & Aminafshar, M. (2010). Influence of Raw Milk Somatic Cell Levels on Shelf-life of Pasteurized Fluid Milk. IUFOST. South Africa.

18. Moslehishad, M., Ehsani, M. R., Salami, M., Mirdamadi, S and Moosavi-Movahedi, A.A. (2013). ACE-inhibitory activity of peptide fractions of camel and bovine milk fermented by Lactobacillus fermentum PTCC1638. 1st Tabriz International Life Science Conference.

19. Sarlak, T., Moslehishad, M., Akbari, B. (2013). Microbiological, physicochemical and sensory characteristics of kefir produced by KFA starter during storage. 15 th International Iranian Congress of Microbiology.

20. Shokraei, S., Rahimifard, N., Moslehishad, M. (2013). Evaluation of antimicrobial effect of Lactobacillus acidophilus  from probiotic infant formula on Escherichia coli. 15 th International Iranian Congress of Microbiology.

21. Shokraei, S., Rahimifard, N., Moslehishad, M. (2013). Comparison of three methods for evaluation of antimicrobial activity of Lactobacillus acidophilus bacteria against Escherichia coli & Salmonella enteric serotype. 15 th International Iranian Congress of Microbiology.

22. Moslehishad, M. (2014). Application of ENMs in food products. 1th International& the 13th Iranian Nutrition Congress.

23. Heidari, A., Moslehishad, M. Salami, M. (2015). Antimicrobial activity of selected Iranian herbal essential oils. 4th National Congress on Medicinal Plants. 

 

  مقالات چاپ شده و پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)

1 . مصلحی شاد، م.، عزت پناه، ح.، دبیریان، ش.، وند یوسفی، ج. (1387). بررسی رابطه شمار سلولهای سوماتیک و برخی از خصوصیات شیمیایی و میکروبی شیر خام. مجله علوم غذايي و تغذيه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. سال پنجم، شماره 4.

2. مصلحی شاد، م.، عزت پناه، ح.، وند یوسفی، ج.، امین افشار. م. (1388). رابطه شمار سلولهای سوماتیک و تحولات میکروبی شیر پاستوریزه طی دوره ماندگاری. مجله علوم غذايي و تغذيه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. مجله علوم غذايي و تغذيه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. سال ششم، شماره 2.

3. مصلحی شاد، م.، عزت پناه، ح.  مطالعه میسل های کازئین در شیر خام با سطوح مختلف سلولهای سوماتیک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس . 

4. عزت پناه، ح.، مصلحی شاد، م.، امین افشار. م.، وند یوسفی، ج.، خدایی، م. تاثیر شمار سلولهاي سوماتيك بر کیفیت شيرخام و فرآورده های شیری. مجله علوم دامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج. 

5. هماپور، ه.، حامدی، م، مصلحی شاد، م.، صفافر، ح. (1393) بررسي ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی دو رقم زیتون زرد و روغنی شهرهای شیراز و کازرون. مجله علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی. سال نهم، شماره1. 121-130.

6. مصلحی شاد، م، سلامی،م، موسوی موحدی، ع. الف. (1393). فرآورده های پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها. نشریه نشا علم.3. 104-107.

7. M. Moslehishad & H. Ezzatpanah. (2010). Transmission Electron Microscopy Study of Casein Micelle in Raw Milk with Different Somatic Cell Count Levels. International Journal of food Properties. 13: 546–552.

8 M. Moslehishad & H. Ezzatpanah., Aminafshar, M. (2010). Chemical and electrophoretic properties of Holstein cow milk as affected by somatic cell count. International Journal of Dairy Technology. Vol 63, No 4 November.

9. Moslehishad, M., Ehsani, M. R., Salami, M., Mirdamadi, S., Ezzatpanah, H., Niasari Naslaji, A  & Moosavi-Movahedi, A. A. The comparative assessment of ACE-inhibitory and antioxidant activities of peptide fractions obtained from fermented camel and bovine milk by Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637. International Dairy Journal.

10. Moslehishad, M., Mirdamadi, S., Ehsani, M. R., Ezzatpanah, H.,  & Moosavi-Movahedi, A. A. The proteolytic activity of selected lactic acid bacteria in fermenting cow’s and camel’s milk and the resultant sensory characteristics of the products. International Journal of dairy technology,66(2).

11. Shojaee-Aliabadi, S., Nikoopour, H., Kobarfard, F., Parsapour, M., Moslehishad, M., Hassanabadi, H., Frias, J. M., Hashemi, M & Dahaghin, E. (2013). Acrylamide reduction in potato chips by selection of potato variety grown in Iran and processing conditions. Journal  Science of  Food Agriculture. 15; 93(10):2556-61.

 تأليف كتاب

موسوی موحدی، ع. الف. موسوي موحدي، ع. الف. سلامي، م.، مصلحي شاد، م.، دهقان شاسلطنه، م .(1392). شیمی و کاربرد پروتئین های شیر. انتشارات دانشگاه تهران.

 ثبت اختراع

تولید شیر تخمیرشده شتر حاوی پپتیدهای زیست فعال با خاصیت آنتی¬اکسیدانی و کاهندگی فشار خون. ثبت اختراع، شماره 29857. مرجع تایید کننده: سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران.

 راهنمايي و مشاوره ، پايان نامه دانشجويي خاتمه يافته

-راهنمایی پایان نامه با عنوان بررسي تاثیر کشت آغازگر بر روی خصوصيات میکروبی، فيزيكو شيميايي و حسی نوشيدني تخميري كفير طي دوره ماندگاري-دانشجو: طیبه سرلک. 

-راهنمایی پایان نامه با عنوان بررسی خصوصیات میکروبی و تعیین مقادیر سرب و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی در  شیر شتر- آذین افشار.

-راهنمایی پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر سرخ کردن عمیق در خواص شیمیایی روغن زیتون بکر، روغن کانولا و  روغن مخصوص سرخ کردنی- نام دانشجو: سعید کشاورز

-راهنمایی پایان نامه با عنوان بررسی میزان فلزات سنگین(سرب و کادمیوم) به وسیله دستگاه جذب اتمی در نان های صنعتی سبوس دار و بدون سبوس- نام دانشجو: بهاره معینی نیا

-مشاوره پایان نامه با عنوان بررسی اثر هم افزایی رنگدانه های طبیعی در ترکیب با هم بر روی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آنها در صنایع غذایی- نام دانشجو: دینا الهویی

-مشاوره پایان نامه با عنوان ارزیابی و مقایسه اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از شیر خشک پروبیوتیک اطفال بر روی باکتری های اشرشیاکلای و سالمونلا انتریتیدیس- نام دانشجو: سارا شکرایی

-مشاوره پایان نامه با عنوان ارزیابی اثر ریزپوشانی با آلژینات کلسیم بر بقاء باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی دوره ماندگاری نکتارسیب موز- نام دانشجو: کبری قدسی

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید