امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی :خانم دکتر مریم مصلحی شاد 

کارشناس گروه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

امنیت غذایی جزء مهمترین اهرم های استراتژی ملی برای استقلال و خودکفایی کشور می باشد. بنابراین هدف از مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی آموزش و پرورش متخصصانی است که با تکیه بر آموخته ها و تجارب علمی و عملی خود بتوانند در مقام تدریس، تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی در سطح منطقه یا کشور عمل نمایند. در حال حاضر این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با چهار گرایش صنایع غذایی، علوم مواد غذایی، فناوری مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی در حال انجام است.

تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد علوم  و مهندسی صنایع غذایی 32 واحد و به شرح زیر می باشد:

 دروس پایه مشترک                             13 واحد

دروس تخصصی الزامی هر گرایش            8 واحد

دروس تخصصی- اختیاری هر گرایش         5 واحد

پایان نامه                                           6 واحد

___________________________________

 جمع                                               32 واحد

 طول دوره آموزشی

 طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

برنامه درسی:

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید