Logo

خلاصه مقررات شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقررات شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی  96-95 و پس از آن ( به جز دانشجویان رشته های زیر مجموعه گروه علوم پزشکی) بر اساس بخشنامه شماره 10/47581 مورخ 95/7/10

 

ماده 6:مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است که در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه حداکثر تا دو نیمسال دیگر قابل افزایش است.

 

تبصره1- در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود واحد دانشگاهی اختیار دارد با رعایت قوانین نظام وظیفه مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد ، چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم می گردد.

 

تبصره2- در صورتی که دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده می نماید، پس از اتمام تاریخ معافیت تحصیلی ملزم به تمدید سنوات نظام وظیفه می باشد که تا دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید و افزایش می باشد.

 

ماده 7: تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 واحد درسی است ( بدون دروس جبرانی)که از این تعداد 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد.

 

تبصره1- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

 

ماده9: تعداد واحدهای درسی جبرانی با توجه به تجانس و عدم تجانس رشته در مقطع پایه ، به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد است که باید در نیمسالهای اول یا دوم تحصیلی انتخاب شوند حداقل نمره قبولی دروس جبرانی 12 می باشد ولی در میانگین نمرات ترمی و کل محاسبه نمی شوند.

 

خیلی مهم تبصره1- دانشجویانی که در مقطع تحصیلی پایین تر دروس وصایای حضرت امام (ره) و روش تحقیق را نگذرانده اند ملزم به گذراندن دروس جبرانی فوق در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

 

تبصره2-  به ازای گذراندن حداقل 8 واحد درسی جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی با درنظرگرفتن مقررات نظام وظیفه به طول تحصیل مجاز دانشجو اضافه می شود.

 

ماده 10: تحصیل همزمان  در دوره کارشناسی ارشد در یک رشته از رشته های مقاطع کاردانی یا کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) در صورت رعایت شیوه نامه به طور همزمان در رشته دوم بلامانع است.

 

ماده12: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس ، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری یا عملی در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

 

تبصره- مهلت اعلام نمره حداکثر ده روز پس از تاریخ امتحان می باشد.

 

ماده13: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی ( جلسات کلاس درس ) و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

 

ماده14: غیبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی آن درس می گردد.

 

تبصره1 - غیبت دانشجو در هردرس بیش از سه شانزدهم جلسات و غیبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی آن درس و درج غیبت موجه می گردد. در مورد دروس عملی نظری غیبت درجلسه امتحان در هر بخش عملی یا نظری باعث حذف آموزشی کل درس می گردد.

 

ماده15: حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 14 است.

 

تبصره1- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، نمره آن درس یا دروس در همان نیمسال بی اثر شده و فقط در کارنامه تحصیلی ثبت و باقی می ماندو در میانگین نیمسال وکل لحاظ نمی شود.این بند شامل دانشجویانی که به دلیل حکم کمیته انظباطی نمره مردودی دریافت می کنند نمی شود.

 

ماده16: چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

 

تبصره1- دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود.

 

ماده17: دانشجو حداکثر برای یک نیمسال با کسب موافقت واحد دانشگاهی می تواند از مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات استفاده نماید.درخواست مرخصی باید قبل از شروع ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو ارائه شود.

 

تبصره- ترک تحصیل حتی برای یک نیمسال بدون موافقت واحد دانشگاهی منجر به محروم شدن دانشجو از ادامه تحصیل می شود.

 

ماده18: دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به واحد دانشگاهی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دوماه از تاریخ ارائه درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد درغیر این صورت ، پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

 

ماده19: تغییر رشته گرایش در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

 

ماده20: معادلسازی دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظر مدیر گروه آموزشی و رعایت آیین نامه معادلسازی امکان پذیر است.

 

تبصره-دروس کارورزی ، کارگاهی ، سمینار ، طرح معماری و پایان نامه قابل معادلسازی نمی باشند.

 

ماده21: دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب نماید.

 

تبصره- دانشجو موظف است در صورت اتمام نیمسال و عدم دفاع از پایان نامه ، نسبت به اخذ و تمدید پایان نامه در هر نیمسال طبق تقویم آموزشی اقدام نماید.

 

ماده22:نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی ( مردود کمتر از 14، متوسط 14/99-15 ، خوب 17/99-16 ، خیلی خوب 18/99-18 و عالی 20-19 ) می باشد.

 

ماده23: ملاک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل 14 بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی ، دفاع از پایان نامه و کسب حداقل نمره 14 از پایان نامه است ضمنا نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کیفی است.

 

تبصره1- چنانچه میانگین کل نمرات پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد ،دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه راندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجددحداکثر 10 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است ، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند، دراین صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود . چنانچه نمره یا نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی برای جبران معدل کل کمتر یابرابر نمره قبلی باشد ، این نمره یا نمرات بی اثر خواهند شد.

 

تبصره2_ دانشجو می تواند پس از گذراندن کلیه واحدهای آموزشی و قبل از دفاع از پایان نامه جهت ارتقای معدل کل، حداکثر 10 واحد از دروس گذرانده قبلی را در طی یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی مجددا اخذ نماید. چنانچه نمره یا نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی کمتر یابرابر نمره قبلی باشد ، این نمره یا نمرات بی اثر خواهد شد.

 

ماده24: فقط برای یک بار چنانچه درس یا دروسی از یک رشته در واحد دانشگاهی ارائه نشود ، دانشجو می تواند آن درس یا دروس را تاسقف 6 واحد با موافقت گروه آموزشی و تایید شورا  در یکی از واحدهای دانشگاهی که مجری دوره است بگذراند. دراین حال کسب موافقت واحد دانشگاهی مقصد نیز ضروری است.

 

ماده 26: تاریخ دانش آموختگی ، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی- پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

 

 

 

تهران- صفادشت - میدان نبی اکرم (ص) - بلوار الغدیر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - کدپستی: 3164348658
تلفن: 65435516 021 - 65432711 021 - 65432755 021 - فکس: 65433530 021
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد.