امروز چهارشنبه, 13 مرداد 1400 - Wed 08 04 2021

منو

خلاصه مقررات آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

 

ماده1: پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در زمان قبولی می بایست مدرک تحصیلی به شرح ذیل به آموزش ارائه دهند:

- کاردانی پیوسته :مدرک دیپلم سه ساله نظام جدید ( فنی و حرفه ای یا کارو دانش)

-کارشناسی پیوسته: پیش دانشگاهی نظام جدید (یا دیپلم نظام قدیم ) و دیپلم نظام جدید (3-3-6)

-کارشناسی ناپیوسته : مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته

ماده 4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند. در صورتی که تاخیر در ثبت نام از سه شانزدهم (3/16) ساعات هر درس بیشتر نشود ، نام نویسی دانشجو با نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و با تائید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. در این حال مدت تاخیر جزء حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود . در صورتی که دانشجو برای ثبت نام مراجعه ننماید با وی طبق مقررات و ضوابط عدم مراجعه رفتار می گردد و مسئولیت این امر به عهده دانشجو می باشد.

تبصره: در صورتیکه دانشجویی طبق تقویم دانشگاهی اعلام شده انتخاب واحد ننماید و از شروع کلاسها بیش از 3/16 نیز گذشته باشد دانشجو می بایست در آن نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات ( با رعایت سقف مجاز مرخصی ها ) استفاده نماید.

ماده6: تحصیل همزمان

-دانشجویان در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی/ کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) واحدهای دانشگاهی علاوه بر تحصیل در مقطع و رشته فعلی خود می توانند در یک رشته دیگر در همان مقطع تحصیلی یا در مقطع تحصیلی پایین تر در واحد دانشگاهی دیگر به طور همزمان تحصیل نمایند.

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده ۱۹:تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال تحصیلی نمی­تواند از ۱۲واحد کمتر و از ۲۰واحد بیشتر باشد.

تبصره :در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می­تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

 

درس معرفی به استاد

ماده ۲۰: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 7 واحد باقیمانده داشته باشد می­تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین میشود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال بگذراند .

انتخاب همزمان درس پیشنیاز و وابسته

-درس پیش نیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری لازم است و باید قبل از دروس وابسته اخذ و گذرانده شود.

-دروس همنیاز: دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال اخذ گردند.

ماده ۲۳: در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا در کلیه کلاسهای درس یا دروس  پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام انها را حذف نموده باشد میتواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالهای بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیار نمره قبولی کسب کنند یا درس را حذف نماید نمره درس یا دروس وابسته اعم از قبولی یا ردی حذف نمی گردد.( در صورتی که دانشجو یک بار از یک درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید می تواند با نظر گروه آموزشی آن درس یا دروس وابسته در یکی از نیم سالهای بعد انتخاب و بگذراند).

تبصره1- دانشجو می بایست در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه ، دروس خود را با رعایت پیشنیازی و همنیازی و بر اساس چارت تحصیلی ارائه شده انتخاب نماید و چنانچه دانشجو رعایت پیشنیاز و همنیازی را ننماید ، آموزش طبق مقررات آموزشی دروس وی را حذف می نماید.

دروس وصایای حضرت امام (ره) وآشنایی با قرآن کریم

ماده ۲۴: انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنائی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده ۱۹برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است. و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود .

ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان دور ه های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته (( طبق بخشنامه های نظام وظیفه عمومی )) 5 ترم و برای دوره های کارشناسی پیوسته 10 ترم می باشد.

ماده 31 و 32: غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی ، نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف درس خواهد بود . اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد. چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در هر حال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آئین نامه مشروط محسوب می شود.

ماده 39: ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف درسی نتیجه امتحان میان ترم و همچنین پایان ترم صورت می گیرد.

تبصره- برگزاری امتحانات پایان ترم برای هر درس الزامی است.

ماده 41: حداقل نمره قبولی در هر درس 10 می باشد.(آشنایی با قرآن کریم نمره 12) دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب نماید.

ماده 43: درس ناتمام

-در مواردی مانند دروس پروژه ، کارآموزی و کارورزی در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوطه تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده به شرح ذیل میسر نباشد ، آن درس یا دروس ناتمام در کارنامه ثبت می گردد و دانشجو موظف است در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و بگذراند.

-اخذ دروس مذکور در نیمسال اول تحصیلی مهلت تاریخ تحویل و ثبت نمره تا مرداد ماه سال بعد

به طور مثال اگر یکی از دروس پروژه یا کارآموزی را در نیمسال اول 00-99 اخذ گردید تا مرداد سال 1400 نمره دروس مذکور باید ثبت و در کارنامه درج شود.

-اخذ دروس مذکور در نیمسال دوم تحصیلیمهلت تاریخ تحویل و ثبت نمره تا دی ماه همان سال

به طور مثال اگر یکی از دروس پروژه یا کارآموزی را در نیمسال دوم 00-99 اخذ گردید تا دی سال 1400 نمره دروس مذکور باید ثبت و در کارنامه درج شود.

نکته بسیار مهم: قبل از اخذ دروس مذکور بر اساس چارت تحصیلی ارائه شده توسط گروه آموزشی باید اقدام نمود . حداقل و حداکثر واحدی که باید گذرانده شود تا دانشجو بتواند این دروس را اخذ نماید در چارت تحصیلی ارائه گردیده است.

ماده 45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره1- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

ماده46: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند(میانگین نمرات نیمسالی آنا کمتر از 12 باشد) اخراج تلقی می گردند.

تبصره 1- به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار فرصت ادامه تحصیل داده می شود.

ماده47: کلیه دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و یا کاهش تعداد نیمسالهای مشروطی می توانند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 14 واحد و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد از درس های نظری را تکرار نمایند.

ماده 48: مدت مرخصی تحصیلی

-دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حداکثر دو نیمسال و در کارشناسی پیوسته حداکثر چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

انصراف از تحصیل

ماده ۵۱ :ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی (بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت .

تبصره :در موارد استثنائی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی . آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب میشود.

دانشجویان انتقالی و میهمان

ماده ۵۵ :در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا  نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال عرضه نماید . دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل . کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده (۱۱واحد) در یک نیمسال را در واحد یا واحدهای دیگر دانشگاهی بگذراند .

ماده 67: معادلسازی دروس

-معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده بر اساس آیین نامه معادلسازی و نظر مدیر گروه مربوطه صورت می گیرد . حداقل نمره قابل قبول برای معادلسازی در دوره کاردانی و کارشناسی 12 می باشد.

-معادلسازی ریز نمرات بالای ده سال با مجوز کمیسیون موارد خاص واحد انجام خواهد شد.

ماده 68: فراغت از تحصیل

نکته مهم: بر اساس بخشنامه شماره 36/66415 مورخ 87/03/07 سازمان مرکزی چنانچه معدل کل دانشجو در پایان دوره کمتر از 12 باشد استحقاق دریافت مدرک دانشگاهی را نداشته و فقط گواهی دروس گذرانده به آنها تعلق می گیرد.

سایر نکات بسیار مهم :

1-    در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اجباری است و جزء دروس معارف اسلامی محسوب می گردد.

2-    اخذ درس آشنایی با دفاع مقدس جزء دروس الزامی اختیاری است و اخذ آن برای تمامی دانشجویان اجباری می باشد.

3-      اخذ دو درس اسلامی در یک نیمسال تحصیلی مجاز نمی باشد.

1-3. اخذ سه درس اسلامی در یک نیمسال تحصیلی ( ترم آخر) با مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی امکان پذیر می باشد.

4-      در صورت اخذ درس کارآموزی در یک نیمسال تحصیلی ، دانشجو در آن نیمسال مجاز به اخذ 16 واحد می باشد.

مقررات نظام وظیفه:

-       کلیه دانشجویانی که فاقد کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت می باشند و یا احیاناً شاغل رسمی در ارگانهای نظامی کشوری هستند، پس از ورود به دانشگاه باید قانوناً از رفتن به خدمت سربازی تا زمان پایان تحصیل معاف باشند، لذا دانشگاه ذیربط پس از ورود دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات مربوط برای ورود از طریق حوزه وظیفه عمومی درخواست معافیت تحصیلی می نماید و حوزه وظیفه نیز در صورت بلامانع بودن مورد، پاسخ درخواست مذکور را کتباً به دانشگاه محل تحصیل ابلاغ می نماید.

سنوات مجاز ادامه تحصیل مشمولین در دانشگاه

-کلیه دانشجویان مشمول دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر5/2 سال (5 ترم)

-کلیه دانشجویان مشمول دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 5 سال (10 ترم)

اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند، در غیر اینصورت پس از طرح مشکل دانشجو در کمیسیون موارد خاص و موافقت نظام وظیفه با افزایش سنوات او موافقت می شود. لذا دانشجو موظف است تا قبل از اتمام مهلت تعیین شده توسط اداره نظام وظیفه دانش آموخته گردد. در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد و می بایست جهت تمدید سنوات نظام وظیفه خود تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال اقدام نماید.

 

 

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید